1. സഞ്ചിതി

    സം. -ചിതി

      • നാ. ഒത്തുചേരല്‍
      • നാ. സഞ്ചയം, സമൂഹം
X