1. സഞ്ചിന്തനം

    സം. -ചിന്തന

      • നാ. ധ്യാനം
      • നാ. പര്യാലോചന
X