1. സഞ്ഛരണ

    സം. -ഛരണ

      • വി. മറയ്ക്കപ്പെട്ട
      • വി. ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട
X