1. സഞ്ജവനം

    സം. -ജവന

      • നാ. നാലുകെട്ട്
      • നാ. അങ്കണം
X