1. സഞ്ജാത

  സം. -ജാത

   • വി. കഴിഞ്ഞ
   • വി. സംഭവിച്ച
   • വി. ജനിച്ച, ഉണ്ടായ
X