1. സഞ്ജീവനം

  സം. -ജീവന

   • നാ. രത്നം
   • നാ. നടുമുറ്റം
   • നാ. ജീവനുള്ളതാക്കല്‍
   • നാ. പുനര്‍ജീവിപ്പിക്കല്‍
   • നാ. സഹജീവനം
   • നാ. നാലുകെട്ടുപുര
   • നാ. നരകങ്ങളിലൊന്ന്
X