1. സഞ്ജീവനി

  സം. -ജീവനീ

   • നാ. ആഹാരം
   • നാ. ജീവിപ്പിക്കുന്നത്, ജീവന്‍ നല്‍കുന്നത്
   • നാ. പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത്, ജീവനൗഷധം
X