1. സതത

    സം. സ-തത < തന്

      • വി. ശാശ്വതമായ, നിരന്തരമായ
X