1. സതതം

    സം. -തതം

      • അവ്യ. നിത്യവും, എല്ലാപ്പോഴും
X