1. സതീത്വം

    സം. -ത്വ

      • നാ. സതിയുടെ ഭാവം
      • നാ. ചാരിത്രശുദ്ധി
X