1. സതീര്‍ഥ്യന്‍

    സം. -തീര്‍ഥ്യ

      • നാ. സതീര്‍ഥന്‍
X