1. ഹക്കീം

    അറ.

      • നാ. അക്കീം, വൈദ്യന്‍, തത്ത്വജ്ഞാനി
X