കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹരകം

   • നാ. ഹാരകം
 2. ഹാരകം

   • നാ. മുത്തുമാല
   • നാ. ഹാര്യത്തിനെ ഏതുസംഖ്യകൊണ്ടു ഹരിക്കുന്നുവോ അത്, ഛേദകം
X