കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹരിവാഹനന്‍

      • നാ. ഗരുഡന്‍ (വിഷ്ണുവിന്‍റെ വാഹനമായിട്ടുള്ളവന്‍)
      • നാ. ഇന്ദ്രന്‍ (കുതിര വാഹനമായിട്ടുള്ളവന്‍)
X