കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹര്‍ഷിത

      • വി. ഹര്‍ഷിക്കപ്പെട്ട
  2. ഹൃഷിത

      • വി. ഹര്‍ഷംഭവിച്ച, കോള്മയിര്‍ക്കൊണ്ടു സന്തോഷിച്ച, അത്ഭുതപ്പെട്ട, നിരാശപ്പെട്ട, വളഞ്ഞ
X