കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്താന്തരം

      • നാ. മറ്റൊരാളുടെ കൈ
      • നാ. മറ്റേ കൈ
X