കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹി

   • അവ്യ. തനിച്ച്
   • അവ്യ. തന്നെ
 2. ഹീ

   • വ്യാ. അത്ഭുതം ദുഃഖം ക്ഷീണം മുതലായവയെ കാണിക്കുന്നത്
X