കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിംഗുനിര്യാസം

      • നാ. വേപ്പ്
      • നാ. കായമരത്തിന്‍റെ കറ
X