കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിംസ

      • നാ. വധം
      • നാ. പീഡനം, ഉപദ്രവം, ബലാത്കാരം (കായികമോ വാചികമോ മാനസികമോ ആയത്)
      • നാ. മോഷണം, കവര്‍ച്ച
X