കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹിസ്റ്റീറിയ

    ഇം.

      • നാ. ഒരു രോഗം, സ്നായുവികാരം, അപസ്മാരം
      • നാ. അനിയന്ത്രിതമായ ആത്മവിക്ഷോഭം
X