കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീനം

      • നാ. കുറവ്, കുറ്റം, നിന്ദ
X