കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹീനയാനം

      • നാ. പഴയ പന്ഥാവ് (താരത.) മഹായാനം
X