1. അതിഭൗതിക

    1. വി.
    2. ഭൗതികാതീതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക