1. അത്യർഥവേദി

    1. നാ.
    2. അല്പമായ വേദനപോലും അറിയുന്ന (ആന)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക