1. അത്രയോളം

    1. നാ.
    2. അവിടം വരെ
    3. അത്രയും, ആ അളവിൽ, മുൻപറഞ്ഞ തോതിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക