1. അദഗ്ധ

  1. വി.
  2. ദഹിപ്പിക്കാത്ത, ദഹിക്കാത്ത
 2. അതികഥ

  1. നാ.
  2. വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത കഥ
 3. അതിഗത

  1. വി.
  2. കഴിഞ്ഞുപോയ
 4. അതകുത

  1. നാ.
  2. ബദ്ധപ്പാട്
  1. അവ്യ.
  2. ബദ്ധപ്പെട്ട്
 5. അദുഗ്ധ

  1. വി.
  2. കറവറ്റ (പശു)
 6. അധിഗത

  1. വി.
  2. പ്രാപിച്ച, നേടിയ
  3. പഠിച്ച, അറിഞ്ഞ
 7. അധോഗതി

  1. നാ.
  2. കീഴോട്ടുള്ള പോക്ക്, അധഃപതനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക