1. അധികരണ്യം

  1. നാ.
  2. അധികാരം
  3. ശക്തി
 2. ആധികരണ്യം

  1. നാ.
  2. കൈവശം ഉള്ള അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക