1. അനവസാന

    1. വി.
    2. അവസാനിക്കാത്ത, അനന്തമായ, നാശമില്ലാത്ത
  2. അന്വേഷണ

    1. നാ.
    2. അന്വേഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക