1. അനവസിതസന്ധി

    1. നാ.
    2. ശൂന്യഭൂമിയിൽ ആളുകളെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന സന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക