1. അനാമൃത

    1. വി.
    2. മരണമില്ലാത്ത, നാശമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക