1. അനുകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അന്യൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക