1. അനുവദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സമ്മതിക്കുക
    3. അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുക
    4. കൂടെ പറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക