1. അനേഡൻ, -ളൻ

    1. നാ.
    2. മൂഢൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക