1. അന്ധീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കണ്ണുകാണാതെയാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക