1. അന്വാഖ്യാത

    1. വി.
    2. തുടർന്ന് പറയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക