1. അപദാന്തര

    1. വി.
    2. ഒരു കാലടി അകലമില്ലാത്ത, തൊട്ടടുത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക