1. അപരിഹാര്യ

    1. വി.
    2. അപരിഹരണീയ (പരിഹരിക്കാനാകാത്ത.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക