1. അപ്രതിയോഗി

    1. വി.
    2. എതിരില്ലാത്ത, സമാനസ്ഥാനത്ത് വേറൊന്നില്ലാത്ത (സ്ത്രീ.) അപ്രതിയോഗിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക