1. അപ്രവിഷ്ട

    1. വി.
    2. പ്രവേശിക്കാത്ത, ഉൾപ്പെടുത്താത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക