1. അഭിദാതാവ്

    1. നാ.
    2. വരിസംഖ്യകൊടുക്കുന്നവൻ, നേരിട്ടുനൽകുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക