1. അഭിധാരക

    1. വി.
    2. കൈവശം വയ്ക്കുന്ന, അനുഭവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക