1. അഭിശസ്തൻ

    1. നാ.
    2. കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവൻ, സ്ത്രീവിഷയകമായ ദോഷാരോപണത്തിനു വിധേയനായവൻ
    3. ദുഷ്കീർത്തിയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക