1. അഭ്യന്തരകോണം

    1. നാ.
    2. ഉൾക്കോണം, അകത്തെകോൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക