1. അഭ്യാഗാരികൻ

    1. നാ.
    2. എപ്പോഴും ഗൃഹഭരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ, കുടുംബസംരക്ഷണത്തിൽ വ്യാപൃതൻ
    3. വീട്ടിനുള്ളിൽ പെരുമാറുന്ന ഭൃത്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക