1. അഭ്യുപഗമിതൻ

    1. നാ.
    2. ക്ലിപ്തകാലത്തേക്കുള്ള ഭൃത്യൻ
    3. സ്വമനസ്സാലെ അടിമയായി വന്നുചേർന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക