1. അമോചിത

    1. വി.
    2. മോചിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത, ബന്ധനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക