1. അമ്പാരിമുഖം

    1. നാ.
    2. അമ്പാരിയുടെ മുൻവശംപോലെ മൂന്നുപട്ടമുള്ള പൂമുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക