1. അമ്പിളിക്കാക്ക

    1. നാ.
    2. നിലാവുണ്ണുന്നു എന്നു സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷി, ഈശ്വരൻ കാക്ക, ഉപ്പൻ, ചെമ്പോത്ത്, ചകോരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക