1. അമ്ലജനകം

    1. നാ.
    2. പ്രാണവായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക