1. അയന്ത്രം

    1. നാ.
    2. നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ
    3. ശക്തിയേറിയ ആയുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക